Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse mellem kunden og VIBLA ApS i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale imellem parterne.

Spørgsmål

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på tlf. 70 26 63 00 eller e-mail: kontakt@vibla.dk.

Med venlig hilsen

VIBLA ApS

1 Tilbud og aftale

1.1.

Tilbud er bindende for VIBLA ApS i 30 dage fra tilbuddets dato at regne med mindre andet er specificeret i tilbuddet.

1.2.

En aftale er indgået når kundens accept er modtaget af VIBLA ApS enten telefonisk eller skriftligt.

1.3.

CMYK: Ved CMYK print kan forekomme farveafvigelser på +/- 5%.

1.4.

Variationer i størrelser kan forekomme. Fra +/- 2mm til 2%.

2. Pris

2.1.

Alle priser er eksklusiv moms og fragt, med mindre andet er angivet.

2.2.

Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger.

2.3

Såfremt kunden har anmodet VIBLA ApS om at udarbejde layout, rentegning, prøvetryk, skitser, tekstforslag m.v. er VIBLA ApS berettiget til at få dette arbejde betalt med VIBLA ApS ’s til enhver tid gældende timetakst

2.4.

Såfremt det fremsendte materiale der er udarbejdet tilbud ud fra viser sig at være mangelfuldt eller uegnet, eller såfremt der foretages rettel- ser i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt, forbeholder VIBLA ApS sig ret til at fakturere denne meromkostning. Overstiger den forventede meromkostningen for dette arbejde DKK 500,- excl. moms orienteres kunden inden arbejdet i gangsættes.

2.5.

Alle priser som er afgivet er under forudsætning af levering på VIBLA ApS ‘s adresse i Skive jævnfør INCOTERMS 2012 (Ab fabrik, Skive).

3 Levering

3.1.

Levering finder sted på den med kunden aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når VIBLA ApS arbejde er færdigt.

3.2.

Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogen af de i punkt 9.1. nævnte omstændigheder, eller af kundens handling eller undladelse, har VIBLA ApS ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen. Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af VIBLA ApS leveringsforpligtelser fordyres for VIBLA ApS, er VIBLA ApS forpligtet til at gennemføre disse såfremt kunden (mundtligt eller skriftligt) erklærer, at holde VIBLA ApS skadesløse ved betaling af den meromkostning som VIBLA ApS har.

3.3.

Leveringsstedet er VIBLA ApS adresse. Al forsendelse sker for kundens regning og risiko, jævnfør punkt 2.5.

4 Betaling

4.1.

Med mindre andet er aftalt, skal betaling ske 8 dage efter fakturadato. Såfremt kunden bestiller på www.vibla.dk sker afregning ved online betaling med mindre andet er aftalt.

4.2.

Der påløber rente fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegyndt måned.

5 Ejendomsforhold

Alle varer fra VIBLA ApS forbliver VIBLA ApS ’s ejendom indtil endelig betaling af samme varer er sket.

6 Ejendomsret, ophavsret m.v.

6.1.

Skitser, layout, rentegning, tekstforslag, skabeloner o.l. som uanset med hvilket teknik disse er fremstillet og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører VIBLA ApS og må ikke uden VIBLA ApS’s skriftlige godkendelse overlades til tredjemand.

6.2.

Hvad VIBLA ApS måtte have tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, uanset type, og uanset opbevaringsmåde, samt værktøj som f.eks. stanse- og svejseværktøj er VIBLA ApS ’s ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være faktureret særskilt.

6.3.

Ovennævnte punkt 6.2. omhandlende må alene anvendes til arbejder for kunden og opbevares kun efter aftale herom.

7 Forsinkelse

Indtræffer forsinkelser, er kunden med det af punkt 3.2. følgende forbehold berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker på nøjagtig bestemt tid.

8 Mangler

8.1.

VIBLA ApS har intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har givet udtryk for.

8.2.

Mindre afvigelser jævnfør tidligere angivne punkter, eller fra godkendte prøver eller aftalt specifikationer berettiger ikke kunden til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

8.3.

VIBLA ApS har ret til mer- eller mindre levering på indtil 10% af bestilt antal. I de tilfælde, hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end VIBLA ApS, har VIBLA ApS ret til en rimelig mer- eller mindre levering ud over 10% af aftalte antal, dog maksimalt svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelse.

8.4.

Viser leverancen sig at være mangelfuld, er kunden forpligtet til straks at reklamere herover. Undlades reklamation eller reklamerer kunden ikke inden 8 dage fra levering har fundet sted, mister kunden retten til at gøre manglen gældende. VIBLA ApS er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.

8.5.

Såfremt kunden selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter VIBLA ApS ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.

9 Ansvar

9.1.

I tilfælde af forsinkelse af – og i tilfælde af – mangler ved det leverede har VIBLA ApS intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr samt fejl i papir fra underleverandør, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som VIBLA ApS ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uro- ligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden force majeure situation.

9.2.

Forsinkelse eller mangelfuld leverance omfattet af den i punkt 9.1. omhandlende ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i punkt 9.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

9.3.

I tilfælde af forsinkelse eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter VIBLA ApS ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold over for tredjemand, jævnfør dog punkt 9.4.

9.4.

VIBLA ApS har intet ansvar for kundens manglende rettigheder til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder.

Pådrager VIBLA ApS sig ansvar overfor tredjemand i anledning af kundens manglende rettigheder til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder kunden VIBLA ApS skadesløs for et sådant ansvar.

9.5.

VIBLA ApS har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer, o.l. som ikke er VIBLA ApS ’s, men som er overladt til denne af kunden med henblik på opbevaring, herunder opbevaring af arbejder, VIBLA ApS har udført, jævnfør punkt 2.5.

VIBLA ApS er dog ansvarlig såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af VIBLA ApS. Kunden må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang. Hvis materiale ønskes retur skal der gøres klart opmærksom på dette ved levering af materialet – hertil skal det leveres med frankeret retur emballage.

10. Underleverandører

VIBLA ApS er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

11. Købeloven

Dansk Lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller nærværende handelsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

12. Tvister

12.1.

Opstår der i anledning af leverancen tvivl om varens stand m.v. er det VIBLA ApS ’s ret at vælge, om tvisten skal afgøres ved voldgift eller ved de ordinære domstole.

12.2.

Skal sagen føres ved domstolene, skal sagen anlægges ved VIBLA ApS ’s værneting uden hensyn til, hvor køber bor eller opholder sig.

12.3.

Hvis sagen skal afgøres ved voldgift, etableres voldgiftsretten efter gældende reglerne.

12.4.

Syn og skøn etableres efter gældende regler.

13. KONTAKTOPLYSNINGER

Som kunde hos VIBLA ApS kan din e-mail-adresse blive brugt i markedsføringsøjemed (dog kun af VIBLA ApS) eksempelvis ved at du modtager vores nyhedsbrev. Man kan til enhver tid afmelde sig fra e-mail-service ved at kontakte VIBLA ApS på kontakt@vibla.dk.

Scroll to Top